Gizlilik ve Çerez Politikası

Sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için KVKK gereği kişisel veri politikamız doğrultusunda  gizlilik çercevesi ışığında çerezler kullanıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İNTERMAK MATBAA VE TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgilikişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İNTERMAK MATBAA VE TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Merkezefendi Mah. Davutpaşa Cad No.73 Zeytinburnu / İSTANBUL

Telefon             : (0212) 544 57 60

E-posta             :  info@intermakmakina.com

İnternet sitesi    : http://www.intermakmakina.com/Home/Profile

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a-      İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek

b-     Kurumsal iletişimi sağlamak

c-      Şirket güvenliğini sağlamak

d-     İstatistiksel çalışmalar yapabilmek

e-      İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek

f-      Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

g-     Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak

h-     Yasal raporlamalar yapmak

i-       Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek

j-       İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

k-     Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak


MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un  8. Ve  9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesindeki bilgi ve talep formları gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-      Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-     Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-      Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-      Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-      Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-      Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahibi, KVKK’ da düzenlenen ve işbu metinde gösterilen ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri Şirketimize iletebilecektir. İlgili kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n  11.  maddesinde belirtilen haklarından kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları içeren talebini; yazılı ve imzalı olarak yukarıda belirtilen Şirket adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da  belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir.

 

KVKK Bilgilendirme Metni

 

Saygılarımıza,

İntermak Matbaa Ve Tekstil Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.